13 juli 2007

Thin handdyed Shetland yarn


Thin handdyed Shetland yarn, originally uploaded by bildlek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar